Dansk IT’s politiske arbejde intensiveres: En stribe nye arbejdsgrupper er i fuld gang

Både i Udvalget for it i den offentlige sektor, i Erhvervsudvalget og i Udvalget for digitale kompetencer er der i løbet af 2019 nedsat en række forskellige arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne leder altid efter nye kræfter at sparre, netværke og samskabe med, og du kan være med allerede fra i dag.

Som interesseorganisation og medlemsforening er vi i Dansk IT dybt afhængige af vores medlemmers faglige ekspertviden for konstant at kunne udvikle vores politik og følge med på de helt store dagsordener. Den konstellation har fungeret siden 1958, hvor Dansk IT blev etableret, fordi det frivillige engagement er kernen i foreningens arbejde.

Mere end nogensinde udviser politikerne interesse for og prioritering af det digitale, som det fundament for velfærdsstatens fremtid, det er. Det skaber øgede aktiviteter i foreningen og flere bolde på banen. Derfor har flere af foreningens udvalg nedsat en række arbejdsgrupper, for at sætte fokus på det, vi i Dansk IT vurderer, som værende de mest påtrængende dagsordener i det nye årti.

Læs mere om arbejdsgrupperne nedenfor:

Udvalget for it i den offentlige sektor har nedsat følgende arbejdsgrupper:

- Arbejdsgruppen for tillid

Formålet med dette initiativ er at få skabt og udviklet ideer til, hvordan der fortsat kan opretholdes en høj grad af tillid mellem borger og stat samt ikke mindst at få skabt en levende debat herom i befolkningen.

Målet er at kunne påvirke digitaliseringsdiskursen, herunder også en kommende national digitaliseringsstrategi, så borgernes tillid opretholdes og i bedste fald forstærkes.

Arbejdsgruppens arbejde har bl.a. dannet fundament for en debatkonkurrence i samarbejde med Altinget.   

- Arbejdsgruppen for etisk brug af AI

Anvendelsen af AI/kunstig intelligens og intelligente robotter er for alvor ved at tage fart. Teknologien udvikler sig med høj hastighed. Det giver mange muligheder, men rejser også en række dilemmaer. For hvem træffer så beslutningen, og på hvilket grundlag? Hvem har i sidste ende ansvaret for, hvad der baseres på AI vs. på menneskelig erfaring og dømmekraft? Hvad betyder det for borgerens oplevelse og tryghed?

Emnerne, som arbejdsgruppen arbejder med, drejer sig blandt andet om, hvordan man undgår bias ved brug af kunstig intelligens som sagsbehandlingsstøtte, hvordan vi undgår at den offentlige sektor bliver til en ugennemsigtig black box til skade for tilliden og effektiviteten af den offentlige sektor.

- Arbejdsgruppen for it-havarikommissionen

Offentlig digitalisering er på mange måder en kæmpe succes. Den offentlige sektor er på en enorm transformationsrejse, og digitalisering er i dag et centralt aspekt af de fleste aktiviteter i den offentlige sektor. Der sker imidlertid for mange store fejl i de digitale projekter – havarier, om man vil. Desværre er det som om, der ikke sker den samme læring, når projekter slår fejl, som når et fly havarerer.

Vi kan gøre det bedre: Vi skal være lige så gode til at lære af fejlslagne digitale projekter, som flybranchen har været til at lære af flyhavarier.

Formålet med arbejdet er undersøge, om man på den ene eller anden måde kan overtage principperne i flybranchen og bruge dem til forbedre forløbene omkring større it-projekter og forhindre større it-skandaler i fremtiden.

- Arbejdsgruppen for digitale fundamenter

Arbejdsgruppen for digitale fundamenter har fokus på at undersøge og beskrive de digitale fundamenter, der er centrale for velfærdsstaten Danmark. Arbejdsgruppen arbejder på at skabe politisk stillingtagen til, hvordan man i fremtiden vil opretholde og vedligeholde de digitale fundamenter, som f.eks. CPR-registret, government-cloud og lignende.

Udvalget har blandt skrevet debatindlæg og bidraget med indlæg til OffDig-konferencen.

- Arbejdsgruppen for digitalisering og verdensmål

Arbejdsgruppen for digitalisering og verdensmåls formål er at hæve blikket fra teknologien for teknologiens skyld. Arbejdsgruppen undersøger de sammenhænge, hvor digitalisering kan være med til at understøtte det globale arbejde med at nå FN’s verdensmål.

Arbejdsgruppen har blandt andet arbejdet med at få ungdomspolitiske ledere til at undersøge og udfordre præmisserne omkring digitalisering og verdensmål.

- Arbejdsgruppen for digitalisering og fordelingspolitik

Arbejdsgruppen beskæftiger sig med hvordan man beskatter virtuelle grænseoverskridende værdier? Hvordan sikrer man, at der ikke sker konkurrenceforvridning. Hvordan sikrer man sig, at deleøkonomiske tjenester betaler en rimelig skat? Skal vi til at investere i at fange virtuelle skatte ål og skattesvindlere?

 

Udvalget for digitale kompetencer har nedsat følgende arbejdsgrupper:

- Arbejdsgruppen for nordisk didaktik

Arbejdsgruppen for nordisk didaktik arbejder for at sætte fokus på behovet for en nordisk didaktik på det digitale område generelt og i særdeleshed i den digitale læringsindustri.

Arbejdet går blandt andet på, hvordan man kan måle det ikke-målbare, arbejder sammen om digitaliseringsløsninger for det fælles bedste og den potentielle gevinst ved den nordiske didaktik.

- Arbejdsgruppen for it-værksteder

Arbejdsgruppen for it-værksteder arbejder på at bringe den digitale debat ud i virkeligheden. Arbejdsgruppen arrangerer blandt andet middagsselskaber med digitale samtale menuer, arrangerer digitaliseringsarrangementer på musikfestivaler og lignende.

 

Erhvervsudvalget har nedsat følgende arbejdsgrupper:

- Arbejdsgruppen erhvervspolitiske rammevilkår for digitalisering af erhvervslivet

Arbejdsgruppen for de erhvervspolitisk rammevilkår for digitalisering af erhvervslivet arbejder for at undersøge, hvordan Dansk IT kan være med til ændre de rammevilkår og betingelser, der i dag er med til at forhindre dansk erhvervsliv i at tage del i alle digitaliseringens goder.

Arbejdsgruppen arbejder på at italesætte og fastsætte Dansk IT’s konkrete erhvervspolitiske holdninger.

- Arbejdsgruppen for digitalisering af SMV’er

Arbejdsgruppen for digitalisering af SMV’er arbejder på at udforske og udbrede viden om digitalisering i SMV-laget af dansk erhvervsliv.

I første omgang er målsætningen at skabe en SMV-guide 2.0., som til forskel fra første version, skal indeholde cases fra det virkelige liv, om hvordan konkrete SMV’er håndterer digitaliseringen af deres virksomhed, og hvordan andre virksomheder kan tage ved lære af de erfaringer. Derudover vil arbejdsgruppen forsøge at tage temperaturen på det danske SMV-landskab, ved at udføre en række målinger på digitaliseringsmodenhed.

Er du interesseret i at høre mere eller at deltage i arbejdet så send en mail til RHJ@dit.dk