Indkaldelse til generalforsamling i DANSK IT

DANSK IT’s generalforsamling afholdes onsdag den 28. februar 2018, kl. 9:30 – cirka 11:30 hos Statens It, Lautruphøj 2, 2750 Ballerup

Dagsorden for DANSK IT’s ordinære generalforsamling 2018:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning 
Bestyrelsens skriftlige beretning kan læses på https://www.dit.dk/OmDanskIT/Aarsberetning  

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
Regnskabet vil blive fremlagt på generalforsamlingen 

4. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget 
Aktivitetsplan og budget for 18 bliver fremlagt på generalforsamlingen 

5. Fastsættelse af standardkontingenter 
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet pr. år for de forskellige medlemskategorier fastsættes til:

I Almindeligt medlemskab: Kr. 1.585,-
II Medlemskab for arbejdsledige og pensionister: Kr. 385,-
III Studerende: Kr. 0,-

For alle kategorier er der tale om uændrede kontingenter.

6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

7. Valg af bestyrelse 
Carsten Nørgaard og Annette Ibsen udtræder af bestyrelsen.

Til nyt medlem af bestyrelsen foreslår bestyrelsen Pernille Kræmmergaard.

Antallet af bestyrelsesmedlemmer vil med denne sammensætning være 11.

En nærmere præsentation af Pernille Kræmmergaard kan læses neden for på foreningens hjemmeside https://www.dit.dk/da/danskitmener/nyheder/bestyrelse-2018 

8. Valg af revisor
Som revisorer foreslår bestyrelsen PwC genvalgt.

9. eventuelt 

 

Programmet for det efterfølgende årsmøde kan læses på