10 anbefalinger fra Dansk IT til det nye Folketing

Dansk IT appellerer til det nye Folketing om at sætte en ambitiøs retning for digitaliseringen, samtidig med at vi sikrer, at digitaliseringen bevarer det menneskelige ansigt og ikke glemmer borgerne og individet.

Dansk IT ønsker de nye folketingsmedlemmer tillykke med valget og ser frem til, at Danmark får en ny og handlekraftig regering. Dansk IT glæder sig over, at digitaliseringen og de digitale spørgsmål har fyldt mere under denne valgkamp, end de har gjort tidligere. Det danske samfund er dybt afhængig af, at vi udnytter det digitale potentiale klogt og effektivt. Det kræver, at politikerne involverer sig i digitaliseringsdebatten, at de har visioner, og at de tør sætte en retning for digitaliseringen.

Dansk IT’s udvalg og fagråd bidrager løbende med input og anbefalinger til politikerne, så de har de bedst mulige forudsætninger for at kunne træffe de politiske beslutninger om, hvordan digitaliseringen kan være med til at understøtte bl.a. fremtidens offentlige sektor.

Det er vigtigt, at vi som samfund tager kritisk og konstruktiv stilling til spørgsmål om digitalisering og IT på et oplyst grundlag. Det er også helt afgørende med bred politisk debat om digitaliseringen.

Dansk IT håber, at det nye Folketing noterer sig, hvor stor en effekt digitaliseringen efterhånden har på den enkelte borgers dagligdag. Vi appellerer til det nye Folketing om at sætte en ambitiøs retning for digitaliseringen, samtidig med at vi sikrer, at digitaliseringen bevarer det menneskelige ansigt og ikke glemmer borgerne og individet.

I Dansk IT har vi udarbejdet følgende anbefalinger til det nye Folketing:

1. Folketinget bør nedsætte et digitaliseringsudvalg

Det er vigtigt, at vi forankrer digitalisering og IT-politik i Folketinget. Dermed sikres en forankring af det politiske ansvar for digitaliseringen og samfundets digitale fundamenter. Dette er afgørende for at kunne drive digitaliseringen fremadrettet. Et digitaliseringsudvalg vil give den offentlige debat et tiltrængt løft og bidrage til større sammenhængskraft.

2. Regeringen og Folketinget bør beslutte, at teknologiforståelse bliver et fag i Folkeskolen

En fjerdedel af borgerne mangler basale digitale kompetencer. Vi har brug for at give borgernes digitale kompetencer et løft og sikre, at de fremtidige generationer bliver klædt på til at være reflekterende og kompetente digitale borgere. Derfor er teknologiforståelse et afgørende fag i Folkeskolen. Vi uddanner allerede lærere til det – nu mangler vi bare faget.

3. Mangel på arbejdskraft

Danmark mangler tusindvis af it-professionelle. Vi har brug for flere universitets- og erhvervsuddannede kræfter. Derudover har vi brug for at opkvalificere den arbejdsstyrke, vi allerede har. Til sidst kan vi også frigøre mange hænder ved at blive dygtigere og klogere til at digitalisere. Det kan frigøre op til 12.000 årsværk, hvilket du kan læse mere om i rapporten Statens udbudspraksis på digitaliseringsområdet.

4. Målrettet understøttelse til SMVerne

Der er brug for at løfte SMV’erne, når det kommer til digitalisering og cybersikkerhed. For mange af tiltagene rammer dog ikke målgruppen, og det er for kompliceret og tidskrævende for virksomhederne at søge penge og understøttelse i de mange forskellige puljer og projekter. Der er brug for en nytænkning, f.eks. fællesløsninger for SMV’er og større, tilgængelige programmer, som virkelig kan løfte det digitale niveau.

5. Borgerne skal sættes først

Dansk IT anbefaler, at Folketinget omsætter den tidligere regerings tiltag til et digitalt samfund for alle i praksis, heriblandt en nemmere fritagelse for obligatorisk digital kommunikation. Det er afgørende, at vi sikrer tilstrækkelig og god hjælp på borgerens præmis, som samtidig kan skabe digital læring. Vi må sikre, at borgeren ikke mister tilliden til staten og digitaliseringen.

6. Offentlige it-løsninger skal designes med et menneskeligt ansigt

Vi har brug for en ny tilgang til udviklingen af offentlige it-løsninger. Der er brug for en holistisk tankegang, som dækker hele processen af betjeningen af en borger. Det er ikke kun den digitale løsning, som skal være let tilgængelig. Det samme gælder kommunikationen, den tekniske og organisatoriske implementering og ikke mindst supporten. Et repræsentativt udsnit af befolkningen må inddrages i udviklingsprocessen for at sikre, at løsningerne rammer målgrupperne.

7. Invester i sikkerheden i de digitale fundamenter

Vores digitale fundamenter er kritisk infrastruktur – ligesom motorveje, elnettet og broer. Vores samfund er dyb afhængig af, at digitale løsninger og internettet fungerer. Derfor må vi aldrig underprioritere sikkerheden. Samtidig må vi have en plan B, hvis et hackerangreb eller nedbrud skaber større skader. Det er allerede sket, og det vil ske igen. I så fald må vi være forberedte. Det er dyrere at lade være.

8. Målrettet indsats for at styrke tilliden til offentlig it

Hvis borgerne mister tilliden til digitaliseringen og offentlige it-systemer, risikerer vi, at borgerne samtidig mister tilliden til den offentlige sektor og demokratiet. Digitale løsninger er blevet statens ansigt overfor borgeren. Derfor må vi øge vores indsats for at tilbyde borgeren it-løsninger, som er velfungerende, veldesignet og som er til gavn for borgeren.

9. Øg værdien af samfundets digitale investeringer

Dansk IT har gennemført en omfattende analyse af statens digitaliseringspraksis. Vi har fremsat 14 klare anbefalinger til, hvordan succesrate og effekt af digitale investeringer øges gennem et opgør med de for store og komplekse projekter. Derudover viser vores kodeks for det gode udbud, hvordan vi kan gentænke offentlige udbud.

10. Ændret ledelsespraksis

Dansk IT ser et grundlæggende behov for en ny tilgang til offentlige it-projekter. Det starter og slutter med ledelse. Dansk IT har udgivet en bog om ledelse på tærsklen til det digitale samfund, som klart beskriver de kompetencer en leder skal kunne mestre i en digital tidsalder.


 

Valgdebat 2

Se Dansk IT's valgdebat: Politikernes holdninger og visioner på det digitale område

Dansk IT har afholdt en valgdebat med fokus på digitalisering. Se debatten her.