Indkaldelse til generalforsamling i DANSK IT

DANSK IT’s generalforsamling afholdes torsdag den 28. maj 2015, kl. 10.30 – hos Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K.

Dagsorden for DANSK IT’s ordinære generalforsamling 2015:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning Bestyrelsens skriftlige beretning kan læses på http://www.dit.dk/Om_DIT/Aarsberetning.aspx

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Regnskabet vil kunne rekvireres i sekretariatet fra den 21. maj 2015.

4. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget Aktivitetsplan og budget for 2015/16 vil kunne rekvireres i sekretariatet fra den 21. maj 2015.

5. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår, at kontingentet pr. år for de forskellige medlemskategorier fastsættes til: I Almindeligt medlemskab: Kr. 1.585,- II Medlemskab for arbejdsledige og pensionister: Kr. 385,- III Studerende: Kr. 0,-

For alle kategorier er der tale om uændrede kontingenter.

6. Forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsen har i sit arbejde med vedtægterne fundet behov for en justering af formålsparagraffen, så den bliver mere tidssvarende.

Se bilag med foreslåede ændring.

7. Valg af bestyrelse og valg af revisorer. Carsten Nørgaard og Annette Ibsen er på valg, og er villige til at modtage genvalg. Martin Simonsen ønsker ikke at genopstille. Mikkel Hemmingsen udtrådte af bestyrelsen i foreningsåret.

Til de ledige pladser i bestyrelsen foreslår bestyrelsen Michael Ørnø, direktør, Statens It og Mikael Munck, Global head of technology, Saxo Bank.

Antallet af bestyrelsesmedlemmer vil med denne sammensætning være 9.

En nærmere præsentation af de kandidater, som er på valg er udsendt til foreningens medlemmer og er offentliggjort på foreningens hjemmeside http://www.dit.dk/Nyt_fra_DIT/Nyheder/Paa_valg.aspx

Som revisorer foreslår bestyrelsen PwC genvalgt.

8. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, eller forslag til kandidater skal i henhold til vedtægternes § 6 være formanden i hænde senest torsdag d. 14. maj 201. Forslag stiles til formanden: Carsten Nørgaard, DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K. E-post: formanden@dit.dk

Indkomne forslag, herunder forslag til kandidater, udsendes til medlemmerne pr. e-post. Medlemmer kan kontrollere/ændre e-post-adresse på www.dit.dk efter at have logget ind. For medlemmer, der ønsker at afgive brevstemme, kan det oplyses, at brevstemmer skal sendes til foreningens revisor: Statsautoriseret revisor og partner Poul Madsen, PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup. Brevstemmer skal være revisor i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på generalforsamlingen.