Generalforsamling i DANSK IT

Dagsorden for DANSK IT's generalforsamling kan læses her.

Generalforsamlingen afholdes:
Torsdag den 30. maj 2013, kl. 10:45 – hos Canon,
Knud Højgaards Vej 1, 2860 Søborg Dagsorden for DANSK IT’s ordinære generalforsamling 2013:

  1.  Valg af dirigent
  2. Formandens beretning Bestyrelsens skriftlige beretning kan læses på www.dit.dk senest fra den 23. maj 2013
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Regnskabet vil kunne rekvireres i sekretariatet fra den 23. maj 2013
  4. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget Aktivitetsplan og budget for 2013/14 vil kunne rekvireres i sekretariatet fra den 23. maj 2013.
  5. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår, at kontingentet pr. år for de forskellige medlemskategorier fastsættes til: I Almindeligt medlemskab: Kr. 1.585,- II Medlemskab for arbejdsledige og pensionister: Kr. 385,- III Studerende: Kr. 285,- IV Certificerings-testcentre (PC-kørekort® mv.): Kr. 15.000,- For den første kategori er der tale om en kontingentforhøjelse på kr. 200,-. For de resterende kategorier er der tale om uændrede kontingenter.
  6. Valg af bestyrelse og valg af revisorer Christian F. Nissen og Peter Dreyer udtræder af bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 7, stk. 1, om maksimal valgperiode.

 

Formand Klaus Kvorning Hansen er på valg, men ønsker efter to valgperioder ikke at genopstille. Ingrid Colding-Jørgensen er på valg, og er villig til at modtage genvalg.

Hanne Bay og Helle Rootzén ønsker i forbindelse med generalforsamlingen at udtræde af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres fra 12 til 7.

Som revisorer foreslår bestyrelsen Deloitte genvalgt.

 7. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, eller forslag til kandidater skal i henhold til vedtægternes § 6 være formanden i hænde senest torsdag d. 16. maj2013. Forslag sendes til formanden: Klaus Kvorning Hansen, DANSK IT, Bredgade 25A, 1260 København K. E-post: formanden@dit.dk Indkomne forslag, herunder forslag til kandidater, udsendes til medlemmerne pr. e-post. Medlemmer kan kontrollere/ændre e-post-adresse på www.dit.dk efter at have logget ind. For medlemmer, der ønsker at afgive brevstemme, kan det oplyses, at brevstemmer skal sendes til foreningens revisor: Statsautoriseret revisor Jens Ringbæk, Deloitte, Weidekampsgade 6, 2300 København S. Brevstemmer skal være revisor i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på generalforsamlingen.